Privacy beleid

Persoonlijke informatie

Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door DATRIX BVBA uitgevoerd worden. DATRIX BVBA is een vennootschap met maatschappelijk zetel gevestigd te 3950 BOCHOLT Goolderheideweg 17a en opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen met het nummer BE0673.563.050. Indien u gebruik maakt van onze website of webapplicaties, verwerken wij uw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”). De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).

De verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals uw naam, uw identificatienummer, uw locatiegegevens, uw IP-adres, uw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door u gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren. Onder “verwerking” dient u elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij verwerkingen uitvoeren in opdracht van onze klanten. In dit laatste geval is onze klant verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. U bent geheel vrij om uw (persoons-)gegevens al dan niet mee te delen. Houd er rekening mee dat het beantwoorden van uw vragen, het plaatsen van een bestelling, het afsluiten van een overeenkomst en de levering van onze diensten geweigerd kan worden indien u uw gegevens niet aan ons bezorgt. Wij verzamelen geen persoonsgegevens op basis waarvan u rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, tenzij u ons deze gegevens rechtstreeks bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website of wanneer u ons rechtstreeks contacteert per e-mail. Daarnaast verzamelen wij automatisch persoonsgegevens op basis waarvan u niet rechtstreeks geïdentificeerd kan worden, zoals het type browser dat u gebruikt, uw IP-adres, etc. Dit wordt omschreven in ons Cookiebeleid. U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die u aan ons meedeelt en/of invoert. Verwerking van persoonsgegevens in opdracht van onze klanten. Wij verwerken tevens bepaalde persoonsgegevens in opdracht van onze klanten, namelijk de persoonsgegevens die zij verwerken door gebruik te maken van onze (cloudgebaseerde) webapplicatie of andere cloud- of hostingdiensten. Deze verwerkingen gebeuren op grond van een (verwerkings-)overeenkomst die wij gesloten hebben met onze klanten. Indien wij persoonsgegevens verwerken in opdracht van onze klanten, waarborgt de klant de correcte verzameling en verwerking van de persoonsgegevens. Wij staan dan ook niet in voor de rechtmatigheid van verwerkingen door onze klanten die niet tot onze opdracht behoren.

Doeleinden van de verwerkte persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

−  Het overgaan tot de levering en facturatie van de producten en diensten aangeboden via onze website;

−  Het treffen van maatregelen ter verificatie van uw (persoons)gegevens bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;

−  De technische administratie van onze website en webapplicaties, alsook het beheer van onze klantenadministratie.Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

−  De uitoefening van onze rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering;

−  Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website, webapplicaties of cloud- of hostingdiensten;

−  Prospectie en marketing.

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

−  Het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden;

−  Het verstrekken actuele informatie omtrent eventuele aanbiedingen of nieuwigheden. De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om uw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons Cookiebeleid. Verwerking van persoonsgegevens waarvoor onze klant verantwoordelijk is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor onze klanten, gaan wij enkel over tot de verwerking van deze persoonsgegevens op basis van de verwerkingsovereenkomst en/of de schriftelijke opdracht van onze klanten. Wij hebben tevens de toestemming van onze klanten om voor de uitvoering van onze opdracht beroep te doen op onderaannemers (zgn. “onderverwerkers”). Gelieve contact op te nemen met onze klant indien u vragen zou hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens die u aan onze klant bezorgd heeft, de verwerking ervan, de rechtsgrond en de verwerkingsdoeleinden. Doeleinden niet voorzien in deze privacyverklaring. Indien wij voornemens zijn een verwerking van uw persoonsgegevens uit te voeren voor een doel dat niet in de privacyverklaring voorzien is, zullen wij u op het door u opgegeven e-mailadres contacteren om u op de hoogte te brengen van deze nieuwe verwerking en het doel ervan, waarbij u de mogelijkheid heeft om deze verwerking te weigeren.

Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of indien van de gegevens meegedeeld worden aan onze externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers om de levering van onze producten en/of diensten toe te laten.

De intrekking van uw toestemming

De toestemming de u aan ons verleend heeft om uw persoonsgegevens te verwerken, kan u steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart aan ons te richten. Dergelijke intrekking van uw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde. De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen. De intrekking van uw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Duur van het bewaren van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die noodzakelijk is voor ons om het doel van de verwerking te verwezenlijken en/of om onze contractuele verbintenissen na te komen. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar nadat u niet langer klant bij ons bent. De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze website of na ontvangst van een e-mail, worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard. De persoonsgegevens die wij in opdracht van onze klanten verwerken, worden na afloop van onze verwerkingsdiensten, gewist of aan onze klanten terugbezorgt, en bestaande kopieën worden verwijderd, tenzij opslag van de persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Recht van inzage, verbetering en wissen van gegevens.

U beschikt over het recht te verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens of het wissen van uw persoonsgegevens. Dergelijk wissen van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking.

In bepaalde gevallen heeft u het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien u de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en u de persoonsgegevens nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van eenrechtsvordering terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij uw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons heeft verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.Geautomatiseerde besluitvormingU heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor u verbonden zijn of dit u in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

Bezwaar

U heeft een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met uw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

De uitoefening van uw rechten

U kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken. Indien wij van mening zijn dat u niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij u hier schriftelijk van in kennis stellen.De uitoefening van één van deze rechten ten aanzien van ons, houdt niet de uitoefening van dit recht ten aanzien van onze klanten in of andersom. Indien u één van deze rechten wil uitoefenen ten aanzien van onze klant dient u uw verzoek aan haar te richten.

Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

Klachten

Indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in onderhavige privacy verklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Het is mogelijk dat er een bijzondere regeling van toepassing is op bepaalde verwerkingen. Deze bijzondere regeling zal afzonderlijk meegedeeld worden en heeft steeds voorrang op deze privacyverklaring.